Dopisz się do rejestru wyborców

12 października 2018, 12:48, inf. prasowa
fot. gorzowianin.com
Jeśli mieszkasz na stałe w Gorzowie, a jesteś zameldowany w innej miejscowości - możesz złożyć wniosek o zmianę rejestru wyborców. Takie wnioski powinno się składać co najmniej kilka dni przed wyborami samorządowymi.

W wyborach samorządowych wyborcy będą mogli głosować jedynie na terenie swojego okręgu wyborczego - nie ma możliwości, tak jak np. w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych, otrzymania zaświadczenia o prawie głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą, nie ma też możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego.

Jeśli jednak wyborca stale zamieszkuje w jednym miejscu, ale zameldowany jest na pobyt stały gdzie indziej, może złożyć wniosek w urzędzie gminy, na obszarze której stale mieszka o wpisanie do rejestru wyborców. 

Do rejestru wyborców można dopisać się także internetowo, na stronie Obywatel.gov.pl z użyciem Profilu Zaufanego (Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie; służy jako elektroniczny podpis).Kodeks wyborczy mówi, że przed wydaniem decyzji, wójt, burmistrz czy prezydent miasta jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. 

 Kodeks nie określa za pomocą jakich środków organ prowadzący rejestr wyborczy ma to ustalić. Jednak możemy pomóc pokazując dokumenty dotyczące np. tego że wynajmujemy mieszkanie w tym miejscu na długi czas. Może się też zdarzyć tak, że urzędnik do tego upoważniony przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta będzie chciał na miejscu, pod tym adresem, który wskazujemy sprawdzić, czy dana osoba w tym miejscu mieszka - i taka możliwość w tym postępowaniu istnieje.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Od odmownej decyzji ws. wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Choć w przeważającej większości decyzje gmin są pozytywne, zdarzają się przypadki, w których dołączenie do wniosku np. umowy najmu mieszkania jest niewystarczającym dowodem, aby wyborcę wpisać do rejestru.


Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości

Fotoreportaże


x